Ô tô đại hạ giá: Cảnh báo dính họa xe tồn kho 2-3 năm


Thể Thao 247 – Ô tô tồn kho nhiều, các DN đang đại hạ giá để xả hàng. Mua xe tồn kho lúc này được hưởng ưu đãi lớn. Tuy nhiên, xe tồn kho để lâu, có nguy cơ giảm chất lượng.
Source: New feed